Cách chèn code vào trong bài viết

Cách chèn code vào trong bài viết:
Ví dụ:

Đây là đoạn code:
<form name="MyTextBoxForm"><input name="button" onclick="javascript:this.form.MyTextBox.focus();this.form.MyTextBox.select();" type="button" value="Select all" /><br /><textarea cols="85" name="MyTextBox" rows="10" style="background: rgb(238, 238, 238); border: 1px dashed rgb(160, 196, 234); color: #464646; height: 120px; margin: 0px; width: 705px;" wrap="on">CODE cần chèn</textarea> </form>
 Bạn cần chuyển sang chế độ HTML

No comments